Sporrad av den mycket eminenta så kallade bloggen “Beauharnais Betraktelser” syntes det undertecknad att man måst lämna ett eget bidrag om huru vistelsen under föregående helg begav sig innan undertecknad återvänder till vardagslivets tråk och tvång.

Om lördagen begingo sig undertecknad, den kära hustrun och unge herr lilleman i för ändamålet införskaffad automobil för färd till hufvudstadens södra förorter, å anrika Tyresö. Utfärden var som emotsett obekymrad enär antalet vägfaranden voro ett fåtal. Det syntes som om den tidpunkt för resa vilken valdes var synnerligen lyckosam. Automobilen parkerades vid för ändamålet avsedd parkeringsplats. Till undertecknads oförställda glädje visade det sig att det för dagen voro belagt utan pålaga. Dagen till ära voro automobilen nytankad och tvättad. Som seden kräver voro hela sällskapet tvagat och för dagen iklädd så kallat ledig klädsel.

Dagen bjöd å strålande solsken och höga skyar, umgänge med den kära hustrun och unge herr lilleman voro av det mer lättsamma slaget. Undertecknad roade den unge herr lilleman medelst lekar och läten som synnerligen roade dem lille arvtagaren, å sällskapets vandring mot café Notholmen.

Förfriskningar intogos icke förrän efter klockan å undertecknads arm slagit det tionde slaget, och då besökarna fick tillgång till vad som erbjöds. Undertecknad kan inte annat än banna och gör icke helt opåkallat koppling till en rikstäckande konspiration som ljusskygga kretiner sysselsätter sig med i konungariket. Undertecknad prisar i mångt vårt lands många förträffligheter, men när kafeér kommer å tals slutar undertecknad ingalunda att förvånas. Företeelser absorberar. Undertecknad funno å nytt kaffet med dithörande bakverk vara under all kritik och utöver detta otjänligt för människor. Man frågar sig ”skall det behöva gå till så här å ett av Hans Majestäts Konungens residens?“ Undertecknad se huru konspirationen allt mer utkristalliserar sig självt. Huru länge skall utskänkningsställena ha tillåtelse att lura hederligt hårt arbetande daglönare och servera dessa ohemula anrättningar till priser som skulle föda tre vuxna dalkarlar? En kopp kaffe och en torr bulle till det facila priset av 64 riksdaler, anser undertecknad är något vi bör banna å det snaraste samt kräva hårda påföljder.

Efter kaffet blevo undertecknad nödgad till en insats då en ung dam i nöd var i omedelbar behov av understöd emedan en så kallad barnvagn välte. Till oförställd lättnad var icke den lille arvingen i den så kallade barnvagnen. Övriga kretiner stodo handfallna och den slutsats undertecknad härav drar är att emedan ädelmod är självklart hos undertecknad måst den icke förutsättas som lika naturligt hos andra.

En salig blanding av konungariket Sveriges underståtar voro å plats. Bersån voro välbesatt med arbetare i olika grupperingar. Det var särskilt en lågpannad individ från de lägre klasserna som pratade högt i sin så kallade mobiltelefon, som fångade undertecknads och de övriga besökarnas uppmärksamhet. Undertecknad givo denne dalkarl en sträng blick men det dämpade icke denne kretins förkärlek till att spöra privatlivet så att samtliga blevo delaktiga. Dalkarlen pinade både oss och omgivningen till förtvivlan. Då undertecknad reste sig för att påpeka det osunda i samtalsvolymen, kväste den kära hustrun stridsviljan medelst “Släpp det, det är inte värt det. Vi är här för att ha trevligt”.

Bortser man emellertid från denna fadäs anser undertecknad dagen som en av sommarens sociala höjdpunkter. Undertecknad känner sig nöjd därtill belåten med tillvaron. Sällskapet avslutade dagen med en gemytlig flanering i den ärerika slottsparken. Sällskapet stannade och besåg hur de unga männen briljera med kraft- och vighetsprov. Så kallad kast med frisbee. Undertecknad fick rycka in och visa de osnuta männen hur man utför en så kallad “The Helicopter”. En inte helt krävande avancerad uppvisning i teknik och perfektion. Bifallsyttringar förärades undertecknad av åskådarmassorna.

Vid hemkomsten spisades aftonmål och så kallad pizza införskaffades. En mycket smaklig spis skall tilläggas. Firm expedition haver varit nyckelordet vid valet av aftonmålsleverantör. Kvällen avslutades med en amusant och uppbygglig cinemascopisk romantisk historia som undertecknad och den kära hustrun sågo å vår televisionsapparat. Den unge herr lilleman sov sött i sin säng.

Å det hela taget en mycket amusant afton och en fantastisk dag.

2 Replies to “Soligt väder över kungliga hufvudstaden…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *